Информационният ден във Варна събра представители на повече от 40 граждански организации от Варна и региона

Представители на близо 200 граждански организации се запознаха с приоритетите и целите на Фонд Активни граждани по време на организираните в страната информационни дни.

Информационни дни се проведоха в периода 29 октомври – 16 ноември и обхванаха граждански организации от шест региона на страната: Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас.

Организатор на срещите е Операторът на Фонд Активни граждани в България, в състав от Фондация „Институт Отворено общество“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

От 23 октомври е отворен и първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани. Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. Конкурсът е отворен до 28 януари 2019 г., 17:00 ч.

Освен за целите и приоритетите на Фонда, участниците в информационните срещи имаха възможност да научат повече за условията на конкурса, допустимостта на кандидатстващите организации, предвижданите мерки за финансиране на двустранни проекти с партньори от страните донори, както и работата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).

Операторът на Фонд Активни граждани продължава да организира и насочващи семинари за желаещите да кандидатстват. Семинарите се провеждат в офиса на Фондация „Институт Отворено общество“ в град София. По темите на семинарите се провеждат и уебинари, в които могат да се включат представители на гражданския сектор от по-отдалечени места.

В периода 6 ноември 2018 г. – 23 януари 2019 г. се провеждат и обучения за повишаване на капацитета на граждански организации за подготовка на проектни предложения. Обученията са в следните градове: Русе, Шумен, Хасково, Монтана, Велико Търново, Кърджали, Сливен и Асеновград. Пълен график на дейностите за изграждане на капацитет, вижте на страницата на Фонда тук.

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. У нас фондът се управлява от Институт Отворено общество - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Сподели!

Свързани статии