От 15 март е отворен конкурсът за набиране на проектни предложения по Схема за малки инициативи по Фонд Активни граждани.

Кандидатите имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Конкурсът е отворен до 15 септември 2019 г., 17:00 ч. Повече информация относно начина на кандидатстване, насоки и съпътващи приложения, можете да откриете на сайта на Фонд Активни граждани България.

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. У нас фондът се управлява от Институт Отворено общество - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Сподели!

Свързани статии