Онлайн изследването може да ни помогне да разберем какви са нагласите на аудиторията ни и какво е въздействието на организацията ни.

Имате нова идея? И се чудите дали и как ще проработи, ако я приложите? Питате се как да измерите въздействието на вашата организация?

И искате да оцените работата на вашите доброволци? Отговорите на всички тези въпроси може да намерите чрез един доказано ефективен метод – онлайн изследване. В следващите редове ще разберете какво представлява и как може да го прилагате на практика.

Данни, съдържание, действие

Ако финансовите и оперативни показатели са достатъчни за търговските организации да определят стратегията си, то неправителствените организации не могат да разчитат на тях. Поради това те са изправени пред предизвикателството да събират нужните данни чрез изследвания. Целта на изследванията е да се съберат данни и след това те да се превърнат в съдържание и действие. Всъщност изследванията са начинът да вземате информирани решения.

Най-общо можем за разделим данните на две категории: начинът, по който хората мислят, и начинът, по който хората действат. Изследванията помагат да се улови първата категория: това, което хората мислят. Тази информация понякога може да ви помогне да разберете защо хората се държат по определен начин. Всеки път, когато се питате „защо" по конкретен въпрос за вашата организация и как хората взаимодействат с нея, изследването може да ви даде търсения отговор.

Има различни видове изследвания, включително анализ на конкуренцията, осведоменост за марката и удовлетвореност на клиентите. Когато обмисляте типа изследване, не забравяйте, че изследванията при НПО в крайна сметка се отнасят до измерване на въздействието от дейността им.

Два типа събиране на информация

В изследванията съществуват два широкообхватни модела за събиране на данни: количествени (основани на числата) и качествени (описателни). И двата елемента могат да бъдат използвани в рамките на едно и също проучване, но е важно да се уверите, че ги анализирате като отделни обекти.

Допълнителна полза от качествените методи е, че можете да използвате въпроси от отворен тип, за да засегнете теми, за които може да не сте задали конкретни въпроси. Например, можете да добавите въпрос като „Има ли нещо, за което не сме ви попитали, но бихте искали да споделите?". Добавянето на този въпрос в изследването е начин да позволите на респондента да ви даде информация, за която може да не знаете, че ви е необходима.

Избирайте разнообразни въпроси, за да тествате нови идеи

Важно е да зададете въпроси, изискващи респондентите при отговор да разчитат на опита си. Също така задавайте въпроси, на които не може да се отговори с „да“ и „не“. Например, ако въпросът е „До колко сте удовлетворени?", вместо „Доволни ли сте?", ще насърчите по-дълъг и по-задълбочен отговор. Много платформи за изследвания предлагат примерни въпроси, които бихте могли да ползвате за ваши изследвания.

Уверете се, че вашата марка се съдържа в посланията ви

Важно е да включвате вашата марка в изследванията си, като показвате вашите лога и посочвате вашите цели и (ако е приложимо) вашите услуги. Така демонстрирате последователност. Брандингът може също така да увеличи процента на отговорилите ви.

Проучванията са универсален инструмент

Спектърът от въпроси, на които можете да отговорите чрез изследвания, е изключително голям. Можете да измервате удовлетвореността на служители или на бенефициенти, или колко добре функционира всяка програма. Например можете да измерите качеството на опита, който придобиват вашите доброволци.

Важно е да не се ограничавате чрез традиционни идеи за какво могат да се използват изследванията. Например, те могат да бъдат използвани като механизъм за валидиране на някои вече известни данни (които може би не са напълно приети от цялата организация). Или те могат да потвърдят нещо, за което имате някакво предусещане.

Използвайте данни за удовлетвореност, за да покажете тенденции във времето

За да се измери успехът в една НПО, можете да използвате различни подходи за постигане на поставените цели. Първият от тези методи е измерване на удовлетвореността от дадена програма. Просто казано, такова измерване се извършва, като се питат хората какво мислят за свършената работа или изпълнените програми.

Полезно е да си направите шаблон за изследване, който да ползвате многократно. Например, ако изпълнявате поредица от програми, можете да променяте анкетата въз основа на конкретни събития и да го изпращате на участниците след всяко от тях.

Чрез повтаряне на изследване, което сте стандартизирали, измерването на удовлетвореността може да ви даде данни във времето, за да видите как се променя успехът. Например такива са следните въпроси:

• Има ли подобрение чрез тази програма?

• Вършим ли нещата както трябва и достатъчно често?

• Ако хората с времето стават по-малко доволни, защо?

Този инструмент може да се използва и за грантови доклади и нови предложения. Когато дарителите попитат за вашите цели, можете лесно да използвате удовлетвореността като еталон за успех за дадена година до следващата.

За допълнителна информация можете да прегледате статията на аглийски Tools to Collect and Analyze Field Data - Инструменти за събиране и анализ на полеви данни.

Статията в оригинaл, можете да видите на сайта www.techsoup.org

Сподели!

Свързани статии