Правилник за ползване на библиотеката на "Фондация работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)

1. Заявете за ползване избраната от вас литература и времето, в което ще искате да я ползвате поне три работни дни предварително по телефон или e-mail.

2. Ползването на книгите става в офиса на ФРГИ в рамките на работното време от 9 до 18 часа.

3. На място е необходимо да представите документ за самоличност, актуален адрес и телефон за връзка.

4. Трябва да попълните бланка на ФРГИ.

5. Ако искате да преснимате материали, трябва да оставите документ за самоличност на библиотекаря. Ще си го получите обратно при връщане на материалите, което трябва да стане в рамките на същия работен ден.

 

Това е списък на всички книги:

Библиотека

Бяла черква

История на град Бяла Черква.

Библиотека

Власт, граждани и политици

Разглежда проблема за властта в обществата в преход каквото е и българското.

Библиотека

Връзки с обществеността и работа с медиите втора част – програма за обучение

Материалът представя програма за обучение на тема “Работа с медии”; съдържа основни теоретични моменти, както и практически задачи.

Библиотека

Годишен доклад 2001 ФПББ

Годишен доклад за реализираните програми

Библиотека

Годишен финансов отчет

За организации със специфични дейности и предприятия - нетърговци.

Библиотека

Гражданските организации – дефиниция и класификация

Книгата представя едно изследване на гражданския сектор - обхват , композиция, размер, международен дискурс за неправителствените организации и анализ на съдържанието на справочник “Неправителствените организации в България”

Библиотека

Гражданско общество без гражданите

Доклад върху индекса на гражданското общество

Библиотека

Гражданско общество и развитие

Изданието представя постигнатите резултати от първата година на работата по програма “Гражданско участие в публичните политики и местното развитие”, реализирана от Демократична мрежа и център за социални практики. Сборникът

Библиотека

Гражданското общество

Опит да даде отговор на въпросите: Каква е природата на тоталитарната държава, Как човекът става гражданин, има ли граници демокрацията, как да разбираме плурализма и др.

Библиотека

Гражданското общество и държавна политика

Изданието представя взаимовръзката между гражданското общетсво и политическото общество такава, каквато би трябвало да бъде напрактика – какво могат да направят правителствата и какв отрябва да направят гражданите за постигането н

Библиотека

Гражданското общество/ Стар образ, нови визии

Авторът изследва източниците и фазите на съвременната употреба на термина “гражданксо общество”.