ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени към опазването и представянето на местното фолклорно и нематериално културно наследство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Фонд “Живо наследство” 2011

ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени към опазването и представянето на местното фолклорно и нематериално културно наследство. Фондът е в съответствие с  дългосрочната ангажираност на фондацията към подкрепа на местното развитие в малките населени места чрез мобилизиране на наличните ресурси. Фондът ще подкрепи проекти, които целят постигането на осезаема положителна промяна в социално-икономическо отношение, отнасят се до важни потребности на хората, насърчават диалога между различните групи в общността, основават се на местни партньорства,  фасилитират процес на събиране на местен потенциал, развиват самочувствието и капацитета на местните жители, организации и институции, развиват гражданското доброволчество като ресурс за опазване и оживяване на местното наследство, въвличат младите хора във всички етапи на инициативите по места, позволяват мултиплициране на ефектите и работа в мрежи. “Живо наследство” се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

“Живо наследство” ще постигне своите цели чрез финансиране на 2 групи малки инициативи (нови за фонда и продължаващи, вече получили финансиране през предходната година), разработени от различни групи от жители на  населени места от страната. ФРГИ целенасочено ще търси инициативи от най-различни населени места на България, за да се представи широко разнообразието от специфични местни условия, идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.

 Приоритетно ще подкрепим предложения от по-малки населени места, които по принцип имат ограничен достъп до външни ресурси, както и инициативи представящи наследството на различни групи от жителите на България, или недобре познато или описано наследство. Целенасочено ще търсим и подкрепяме иновативност в представените идеи.


KOНКУРС ЗА НОВИ ИНИЦИАТИВИ

 

Допустими иницативи и продължителност

Фондът  ще стимулира реализирането на практически инициативи, основаващи се на добра координация и сътрудничество с всички заинтересовани страни (училища, местна власт и други местни институции, представители на местната общност, местен бизнес и други). Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които в процеса на работа ще могат да представят конкретни продукти, свързани с наследството – изложба, представление, пърформанси, книги, дискове и други. Високо ще бъдат оценявани проекти, които подхождат творчески и иновативно към наследството – както по отношение на разбирането за “наследство”, така и по отношение на представянето и “оживяването” му, вкл. чрез нови технологии, възможностите на Интернет и т.н.

Дейностите по проектите могат да включват (изброяването е само насочващо и незадължително):

 • създаване на конкретни продукти (в широкия смисъл на думата), свързани с културното наследство – демонстрации, експозиции и изложби, представления, концерти, дигитални продукти, представящи наследството и други подобни;
 • въвличане на млади хора в дейности, свързани с проучване и пресъздаване/представяне на местното наследство;
 • организиране и провеждане на обучения, свързани с усвояването и представянето на културното наследство;

 

Срокът за изпълнение на един проект е от 7 до 11 месеца.


Кой може да кандидатства?

За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани, структури на местната власт, включително общини, кметства, общински училища, държавни институции и организации.

Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза. За партньора-посредник се прилагат същите критерии за допустимост като за кандидатстваща организация.

в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на културното наследство, както и да са готови да търсят активно участие на местни общности.

Финансиране
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 60000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 15 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 4500 лева.

Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20% съфинансиране на общите разходи по проекта. Собственият принос може да бъде в натура (доброволен труд, материали, офис оборудване, техника и др.) и финансов (пари в брой, привлечени от местната общност). Съотношение между собствения принос в натура и в пари в брой трябва да бъде 50:50%.

Допустими разходи

 • разходи свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
 • разходи за материали и консумативи;
 • разходи за информационни материали;
 • административни разходи в размер до 10% от общия бюджет;
 • разходи за командировки в страната;
 • разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с дейностите по проекта;

 

Недопустими разходи

 • закупуване на костюми за танцови състави;
 • традиционни за българските читалища курсове (народни танци, песни, инструменти);
 • закупуване на предмети, като експонати за местни сбирки;
 • организиране и провеждане на етнографски или археологически изследвания и конференции;
 • финансиране на научни публикации, в областта на историята, археологията или етнографията;
 • индивидуални стипендии;
 • международни пътувания;
 • строителни или ремонтни дейности;
 • закупуване на земя, сгради, превозни средства;
 • заеми и/или лихви по дългове;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.


КОНКУРС ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИНИЦИАТИВИ

Програмата ще стимулира реализирането на практически инициативи, продължение, но не повторение  на вече осъществените по Фонд „Живо наследство” през 2010 г. проекти. Проектите трябва да се основават на добра координация и сътрудничество с всички заинтересовани страни (училища, местна власт и други местни институции, представители на местната общност, местен бизнес и други). Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които в процеса на работа ще могат да представят конкретни продукти, които да носят икономическа полза на участниците в инициативата, местната организация и цялата общност. Високо ще бъдат оценявани проекти, които подхождат творчески и иновативно към наследството и представят реална възможност за генериране на ресурси и по този начин подкрепят процеса на местно развитие.

 

Срокът за изпълнение на един проект е от 7 до 11 месеца.

Кой може да кандидатства?

За финансиране могат да кандидатстват само организациите, получили финансиране през 2010 година.

Финансиране

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 24000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 6 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 4000 лева.

Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 40% съфинансиране на общите разходи по проекта. Собственият принос може да бъде в натура (доброволен труд, материали, офис оборудване, техника и др.) и финансов (пари в брой, привлечени от местната общност). Съотношение между собствения принос в натура и в пари в брой трябва да бъде 30:70%.
 

Недопустими разходи

 • разходи, които финансират дейности, изпълнявани през предходното финансиране, получено от организацията по фонд „Живо наследство”;
 • разходи, свързани с предоставянето на услуги;
 • закупуване на предмети, като експонати за местни сбирки;
 • организиране и провеждане на етнографски или археологически изследвания и конференции;
 • финансиране на научни публикации, в областта на историята, археологията или етнографията;
 • индивидуални стипендии;
 • международни пътувания;
 • строителни или ремонтни дейности;
 • закупуване на земя, сгради, превозни средства;
 • заеми и/или лихви по дългове;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове

 

Начин на кандидатстване

Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи.

Проектното  предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него да се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. Моля, използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете необходимата информация.

 

Моля, спазвайте изискванията за оформяне на предложението:

 • текстовият файл трябва да бъде попълнен в Word 2003 или по-ниска версия;
 • използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;
 • резюме на проекта – до 1 стр.;
 • пълно описание на проекта – до 8 стр.;
 • бюджет на проекта – попълнена таблица;
 • обосновка на бюджета – до 1 стр.

 

Резюмето на проекта трябва да дава ясна представа за предвидената инициатива. Конкретна информация за целите, очакваните количествени и качествени резултати, преките ползватели, участниците в различните дейности, източниците на собствения принос.
 

Обосновката на бюджета не може да е в есеистична форма, описваща необходимостта от конкретен разход. Обосновката трябва ясно да показва количествата и цената на определен разход, както и да дава представа за смисъла на този разход за проекта.

 

Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща: konkurs@wcif-bg.org

 

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

Няма да се разглеждат предложения, които не дават представа за изпращача –организация или физическо лице, тоест предложения, които са от анонимни електронни адреси (електронни адреси с имена на литературни, филмови или други герои, имена на исторически личности, измислени чуждестранни имена, имена на градове и др.).

 

При получаването на формуляра, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че електронното писмо е получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или пък не са получени в пощенската кутия на конкурса по някакви технически причини. ФРГИ публикува и списък с всички постъпили предложения до 2 дни след крайния срок на конкурса. ФРГИ не отговаря на телефонни запитвания за това дали определено предложение е получено.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидатът трябва да представи следните подкрепящи документи:
а) Копие от съдебното решение за регистрация
б) Устав на организацията
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за 2010 г.


Оценка на проектните предложения:
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:

Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса
Нови инициативи

Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003 или по-ниска версия; шрифт Times New Roman, размер 11; резюме на проекта – до 1 стр.; пълно описание на проекта – до 8 стр.; бюджет на проекта – търсена сума до 4500 лева и най-малко 20% от общия бюджет собствен принос и 50% от собствения принос е осигурен в брой; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата, електронен адрес, който да дава представа за изпращача-организацията или пък нейн представител) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

 

Продължаващи инициативни

Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003 или по-ниска версия; шрифт Times New Roman, размер 11; резюме на проекта – до 1 стр.; пълно описание на проекта – до 8 стр.; бюджет на проекта – търсена сума до 4000 лева и най-малко 40% от общия бюджет собствен принос и 70% от собствения принос е осигурен в брой; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата, електронен адрес, който да не е анонимен ) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

 


Втори етап: Качествена оценка

1) Групата на съветниците на ФРГИ разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки за финансиране на инициативи с потенциал.

3) Среща с представител на ФРГИ с представителите на организациите, чиито инициативи според Групата на съветниците имат потенциал за финансиране

2) Настоятелството на ФРГИ взима окончателното решение за финанасиране.

Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като критериите за оценка и класиране на проектите са:

а) Съответствие на проекта с целите и приоритетите на програма „Живо наследство” ;
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Привлечени млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно наследство - оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на младежите, начина, по който те са привлечени и ролята им в изпълнението на дейностите;
г) Иновативност в дейностите, по оживяване на местното наследство;
д) Ангажираност на общността в дейностите по възстановяване и оживяване на местното наследство – оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на общността в изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
е) Предвидените готови продукти, в резултат на инициативата;
ж) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител и партньорите й;
з) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит;

е) Икономическа устойчивост (само за продължаващите предложения)


Поканата за среща с представител на ФРГИ на определени организации не означава, че организацията ще получи финансиране. ФРГИ не дава мотиви за отказ от финансиране. Организациите, представят предложенията си в конкурса доброволно и не могат да имат каквито и да било искания за компенсации по отношение на участието им в конкурса. ФРГИ не отговаря на каквито и да било анонимни запитвания, коментари, бележки и др. ФРГИ не публикува имената на членовете на Групата на съветниците, с оглед избягване на конфликти и натиск.

 

ФРГИ не предоставя консултации по качеството на определени инициативи.

ФРГИ предоставя коннсултации само и единствено по отношение на техническите изисквания на конкурса. Консултации могат да се получат по телефон и по електрoнна поща.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 27 май 2011 година, 18.00 часа

График

Обявяване на резултатите – 13 юни 2011 г.

Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 25 юни 2011 г.

Сподели!