Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси. ФРГИ предлага програма за изграждане на капацитет за 60 млади лидери на НПО, разделени на 2 групи от по 30 обучаеми. Програмата се осъществява чрез групови обучения, уебинари, онлайн консултации и продължаващо наставничество в хода на проекта. Участниците са избрани сред екипите на НПО, като условието е да са започнали работа през последните 3 години и да имат желание да се реализират в третия сектор.

Програмата за изграждане на капацитет насърчава изграждане на лидерски качества. Първо, тя ще спомогне за развиване на силни аналитични умения за прилагане на нормативно-критичен подход при решаването на глобални проблеми, причина за обедняване и маргинализация на някои социални групи. Обучаемите ще се научат как да компенсират негативните тенденции на свиващо се гражданско общество и да насърчават създаване на нов социален капитал. На второ място, те ще имат за задача да разработят планове за набиране на средства и да научат за набиране на средства, базирано на мисията и с измеримо краткосрочно и дългосрочно въздействие. Трето, те ще бъдат включени в разработването на стратегически планове за комуникация, включително със задачата за изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни за постигане на застъпнически цели. Не на последно място, обучаемите ще формират мултикултурни работни екипи, включващи представители на етнически, религиозни и други малцинства и насърчаващи разбирането на гледната точка на „другия".

Най-малко 25% от обучаемите ще бъдат от малцинства; балансът на половете също ще се наблюдава. Програмата за обучение ще съдейства и за правилното обществено говорене, ефективното оформяне на посланията за достигане до сърцата и умовете на различни аудитории, и за обсъждане на уменията. Програмата за интерактивно обучение ще създаде пространство за овластяване на новите лидери от следващо поколение организации на гражданското общество в България.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях „Работилница за граждански инициативи“ работи за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлага различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители. Екипът на Фондация „Работилница за граждански инициативи" има близо 20 годишен опит в предоставянето на услуги за развитие на капацитета на гражданските организации.

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

---

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Към сайта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!