“ИЗБЕРИ ДА СПОРТУВАШ” - национален конкурс на Еврофутбол и ФРГИ за финансиране на възстановяването на открити и закрити пространства за активен масов спорт.

“ИЗБЕРИ ДА СПОРТУВАШ” - национален конкурс на Еврофутбол и ФРГИ за финансиране на възстановяването на открити и закрити пространства за активен масов спорт.


1. Цел на инициативата:
Да се създадат предпоставки за здравословен начин на живот и активно и смислено прекарване на свободното време в близост до дома, в отговор на стреса, агресията и нездравословния начин на живот.


2. Допустими инициативи и продължителност
Проектите могат да са с продължителност до 9 месеца. Финансират се преки разходи за материали и оборудване. От кандидатите се изисква 30% съфинансиране на инициативата. Дейностите са свързани с възстановяване, ремонт, оборудване, съоръжения, обновяване на открити и/или закрити пространства за масов спорт. Това могат да бъдат футболни, баскетболни, волейболни площадки, гимнастически зали, фитнес клубове, закрити спортни зали, рампи за скейтборд, тенис маси и други подобни. Достъпът до пространствата и спортните занимания трябва да са безплатни. Като дейност във всеки проект трябва да се планира и местно събитие/церемония по откриване на обновеното спортно пространство.


3. Кой може да кандидатства?
Със свои проекти за финансиране имат възможност да кандидатстват НПО, читалища, университети, общини и граждански групи. Приоритетно се подкрепят партньорски предложения за проекти – инициативи, създадени от една или повече организации, подкрепени от местната власт.

Когато за финансиране е одобрена инициатива на гражданска група, същата трябва да посочи организация-посредник, с която да бъде сключен договора за безвъзмездно финансиране. Организацията-посредник трябва да отговаря на изискванията за допустими организации.

Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение.


4. Финансиране
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 56000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 7000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта.

Недопустими разходи
- разходи за операции, лечение и други подобни;
- индивидуални стипендии;
- разходи за спортни екипи;
- хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
- разходи за издателска дейност;
- международни пътувания;
- строителство или ремонт на офис;
- закупуване на земя, сгради, превозни средства;
- заеми и/или лихви по дългове;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.


5. Начин на кандидатстване
Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи
Проектно предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него да се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. Като приложение към Формуляра за кандидатстване се изпращат и две снимки на мястото/пространството, предмет на инициативата.
Изтеглете Формуляра за кандидатстване

Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл (Word 2003 или по-ниска версия) на ел. поща: konkurs@wcif-bg.org На тази електронна поща се изпращат и двете снимки като отделни прикачени файлове във формат JPG/JPEG, GIF или TIF с размер на всяка от 150 до 300 КВ.

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидата трябва да представи следните подкрепящи документи:
а) Копие от първото и последното съдебни решения за регистрация
б) Документ доказващ правото на ползване от организацията или паратньор по проекта на пространството за масов спорт
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за 2008 г.


6. Оценка на проектните предложения:
В срок до 30 дни след приключване на конкурса Група на съветниците прави селекция на проектите. В тази група се включват експерти (спортисти и представители на местната власт и др.) и по един представител на медийните партньори на кампанията. Групата на съветниците съставя списък с предложение за финансиране на 20 проекта. „Еврофутбол” одобрява окончателно 7 или повече проекта за финансиране и изчаква резултатите от гласуването по интернет за още една площадка, която да финансира на база вота на гражданите.

Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като критериите за оценка и класиране на проектите са:
а) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
б) Брой потенциални ползватели на спортното пространство;
в) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител и партньорите й;
г) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит.


7. Краен срок за подаване на проектните предложения: 01 октомври 2009 година, 18.00 часа

8. График
• Гласуване по интернет – от 01 до 15.10.2009 г.
• Обявяване на резултатите – 15.10.2009 г.
• Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 30.10.2009 г.
След одобрение от „Еврофутбол”, ФРГИ сключва договори за безвъзмездно финансиране с избраните организации. Организира се официална церемония за връчване на сертификати на спечелилите проекти.

Сподели!