„Посока Професия“ /Direction Employment/ е иновативна програма за обучение по Информационни технологии /ИТ/, разработена от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съвместно с партньори от Ирландия, Литва, Словения, Италия и Португалия. Насочена е към младежи на възраст между 17 и 29 г. от град София, като те могат да са от различни уязвими групи - роми, бежанци, ЛГБТИ хора, младежи, израстващи в крайна бедност и отпаднали от училище. Партньорите са неправителствени организации, които ще работят с тези групи, а за качественото изпълнение на проекта ще отговарят експерти на партньорите от Ирландия.

Проблемът

Инициативата е в отговор на стряскащата статистика на Евростат за 2018 година. Според нея 15 милиона младежи между 20 и 34 години от 28-те страни членки на ЕС са безработни, неучащи и необучаващи се. В Италия и Гърция, страните с най-високи нива на младежка безработица, повече от една четвърт от младите хора са извън пазара на труда.

Решението

Проектът „Посока Професия“ предвижда цялостна обучителна програма, в чиято основа стоят съвременно и интерактивно обучение по ИТ, и индивидуален подход, съобразен с нуждите на обучаемите. Ключова роля в обучителния процес ще изиграят специално подбрани обучители и работодатели.

Резултатът

В резултат се очаква програмата да допринесе за намаляване на младежката безработица, както и интеграция на младежи от уязвими групи на пазара на труда, като нааправят кариера в една от най-конкурентните и бързо развиващите се индустрии, а именно ИТ.

Проектът "Посока Професия" се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на EEA and Norway Grants Fund за Младежка заетост.

Сподели!