MIraGE

Дейностите на проект MIraGE имат за цел да улеснят безпроблемния достъп и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на труда на страните домакини от ЕС. MIraGE е тригодишен проект, съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария).

Въпреки големия потенциал, който търсещите убежище и бежанците могат да предоставят на европейските икономики, има някои пречки, които трябва да бъдат преодолени. Във всички страни членки на ЕС има работодатели, които виждат потенциала на тази група, но се въздържат от наемането й поради липса на информация за уменията и квалификацията на мигрантите, както и правните процедури по наемането им. В същото време мигрантите също не са наясно с наличните възможности на пазара на труда и как биха могли да се възползват от тях. В други страни, правната рамка, действащите политики и ниската езикова подготовка на мигрантите са значителни бариери пред тяхната интеграция на пазара на труда.

Съфинансиран от Европейския съюз, Фонд „Миграция и сигурност“, този проект се реализира от група заинтересовани страни - партньори, съставена от 9 НПО, 1 профсъюз, 1 център за професионално обучение и 1 доставчик на обучителни курсове от 8 страни от ЕС. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е водеща организация по проекта.

Ето защо, за да подобри достъпа на лица от трети националности до трудовия пазар на ЕС, консорциумът от организации на MIraGE предприема различни дейности като:

  • Съпоставянето на нуждите и нагласите към интеграцията на мигранти на пазара на труда чрез онлайн проучване
  • Провеждане на интервюта за установяване на най-добрите практики
  • Задълбочено проучване на най-добрите практики и събирането им в наръчник за работодателите, наличен на 9 езика на страни от ес
  • Включване на най-добрите практики сред работодателите и гражданите, посредством уебсайт на проекта, промо видео и кампания в социални медии
  • Обучение на работодатели и на представители на трети страни, за да се помогне на двете групи да разбират взаимно нуждите си, да преодоляват бариерите помежду си и как да се научат да говорят на един и същ език
  • Оценка на въздействието и приложимостта на резултатите

Официален сайт на проекта

Сподели!