Подкрепя развитието на деца и младежки от слабо развити региони,  отглеждани от свои близки, подари икономическата миграция на родителите им. 

През 2015 г. по програма „Дъга“ 2015 – 2017  бяха подкрепени 24 организации от цялата страна да работят за развитието на деца и младежи, израстващи в бедни семейства от икономически слабо развити региони.

Програмата осигурява финансиране и опит за реализирането на инициативи, насочени към социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност; инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и  в които децата участват активно и пълноценно.

Целта на програмата е да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство.

Основните принципи, на които се основава програмата са: опазване правата на децата, детско участие, недискриминация, в най-добрия интерес на детето, зачитане и надграждане на силните страни, устойчивост, ефективност и ефикастност.

Подкрепените 24 проекта стартираха през месец август  2015 г. и ще продължат до август 2017. Всики те бяха избрани след конкурс, който се реализира през 2015 г. в периода февруари - юли на два етапа. В първия етап – представяне на идейно предложение се включиха  118 организации  от цялата страна. До втори етап – представяне на проектно предложение, бяха допуснати 41 организации от всички кандидатствали.

Програмата „Дъга“ 2015 - 2017 се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“  с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.  Осъществявайки програмата на национално ниво,  ФРГИ цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование.


В приложените файлове ще откриете: план-график на дейностите и формуляри за междинен технически отчет, междинен финансов отчет, както и формулярите за окончателно отчитане. При попълването им се взима предвид указанието за отчитане, приложение към договора за финансиране.

Формулярите се изпращат на посочения и-мейл в договора, и се придружават от съответните приложения, доказващи изпълнение на дейностите по проекта.

Срокът за изпращане на план-графика е до всяко 25-то число на текущия месец - за план-графика за следващия месец.

Сроковете за изпращане на междинни и окончателни отчети са посочени индивидуално във всеки договор за финансиране.

Сподели!