Подпомага институционално укрепване на обществените фондации в България. 

За един град и неговите деца

Обществената фондация е местна фондация, която управлява средства, предоставени от голям брой дарители и отпуска финансиране на граждански инициативи. Тя е географски разположена: работи за определена географска общност – град, обина или регион

ФРГИ винаги е подкрепяла инициативи за местно развитие. Именно този наш опит и желание  да работим за развитието на определени градове в страната, стоят в основата на Програма за развитие на обществените фондации. 

Обществената фондация е местна фондация, която управлява средства, предоставени от голям брой дарители и отпуска финансиране на граждански инициативи. Тя е географски разположена: работи за определена географска общност – град, община или регион. Фондацията е посредник между местните дарители и организациите на гражданското общество (НПО, неформални групи): помага на дарителите да реализират своите благотворителни намерения; създава култура на дарителство, осигурява прозрачно и ефективно разходване на дарителските средства. Същевременно отпуска безвъзмездно финансиране: набира средства от дарения и ги разпределя като безвъзмездна финансова помощ за реализиране на граждански инициативи, като по този начин съдейства за развитието на местния граждански сектор. Обществената фондация подкрепя широк спектър от каузи: не се ограничава до набиране на средства за една единствена кауза, което я отличава от останалите НПО, които специализират в една или няколко сфери на дейност и набират средства за тях. Със своята работа стимулира междусекторните партньорства: привлича различни заинтересовани страни да си сътрудничат при решаването на проблеми на общността. Често осигурява добавена стойност към финансираните проекти: освен финансов принос, обществената фондация мобилизира доброволен труд и други форми на нефинансов принос към проектите на НПО.  Обединявайки гражданите, бизнеса и институциите за решаване на конкретни местни проблеми, обществената фондация стимулира изграждането на позитивен социален капитал и съдейства за повишаване на качеството на живот в общността.

Обществените фондации насочват дарителските средства в области, които се нуждаят от подкрепа (най-често това са образование, здравеопазване и превенция на зависимости, работа с деца, младежи и други уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство, стимулиране на талантите и др.).

У нас обществени фондации се създадават и развиват със съдействието на Американската агенция за международно развитие (2001-2008), Фондация Чарлз Стюърт Мот и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (2006-2009) в няколко малки и средно големи общини, сред които Благоевград, Габрово, Лом, Пазарджик, Стара Загора, Чепеларе и Ямбол.  ФРГИ подкрепя обществените фондации от 2009 г,. като една от възможностите за развитие на местното дарителство.

Обществен благотворителен фонд-Благоевград една от организациите, които фондът на ФРГИ подкрепя.

Един от многото осъществени от Обществената фондация в Благоевград проекти е “Общество на доброто”.

Чрез него ФРГИ съфинансира набрани от местни дарители средства, с което са организирани и подпомогнати дейности на училищата в общината. Проектът допринася сериозно за социалното включване и участие в училищните извънкласни форми на деца в риск и деца от бедни семейства. Всички деца от семейства с по-нисък икономически статус са включени в зелени училища заедно със своите съученици, защото туризмът и спортът са необходима част от живота на всяко дете, а разходките и игрите сред природата им разкриват света, за който трябва да се грижат и съхраняват.

 За инициативата са осигурени екипи, оборудване, дидактични материали, консумативи за обогатяване и разнообразяване на дейностите на открито, така че децата да научат възможно най-много за културното и историческото ни наследство, околната среда, екологията, разнообразието от животни и растения и грижите за тяхната защита. В рамките на същия проект децата от уязвими групи посещават постановките от два сезона на Драматичния и Кукления театър, както и представленията на Оперния театър.

Сподели!